In A Flash Writing Challenges

Which superhero are you? / أي بطل خارق أنت؟ / 你是哪个超级英雄?/ Bạn là siêu anh hùng nào?

Listen, Layla
Yassmin Abdel-Magied
Penguin 2021

‘As she sidestepped a toddler and vaulted over the carpark fence, her skirt unfurled and snapped back like a handheld fan over the metal divider. She wasn’t a copy of another hero. She was her own. I am Layla Kareem Abdel-Hafiz Hussein, the greatest Sudanese Australian inventor the world has ever seen. And if they don’t know my name yet, they soon will. Inshallah!’

Prompt: So you’re a superhero, it’s all very hush, hush, no one knows about it…yet! Now is the chance to tell us a little about yourself. Remember, you’re not a copy of another superhero, your power is unique, one of a kind, never previously imagined! Tell us a little about yourself and share the story of where you were when you first discovered your superpower.

Write about one hundred words and send it through to us!

Submit hereاِستَمعي، لَيلى
ياسمين عبد المجيد
البطريق 2021

’بَينمَا كانت تتجنَب طفلاً صغيراً وتقفز فوق سِياج مرآب السيارات، انفتحَت تنورتها وانقلبت للخلف مثل مروحة محمولة فوق الحاجز المعدني. لم تكن نسخة من بطل آخر. كانت بطلة نفسها.
أنا ليلى كريم عبد الحفيظ حسين أعظم مخترعة سودانية أسترالية شهدها العالم. واذا لم يعرفوا اسمي بعد فانهم سيفعلون ذلك قريباً إن شاء الله.’

تَحدي الكتابة: إذن أنت بطل خارق، كل شيء سرّي، مخفي، لا أحد يعرف شيئاً عن ذلك… حتى الآن!
الآن هي الفرصة لتخبرنا قليلاً عن نفسك. تذكّر أنك لست نسخة من بطل خارق آخر، قوتك فريدة من نوعها، لم يتخيّلها أحد من قبل! أخبرنا قليلاً عن نفسك وشارك قصة المكان الذي كنت فيه عندما اكتشفت قوتك الخارقة لأول مرَّة.

اكتب حوالي مئة كلمة وأرسلها إلينا!

أرسل هنا听,雷拉
亚斯敏 阿卜杜勒-马歌德
企鹅兰登书屋 2021

当她避开一个蹒跚学步的孩子并跳过停车场的围栏时,她的裙子展开又即刻落下,像一把手持的扇子越过金属围栏。她不是任何英雄的复制品。她是她自己的英雄,是独一无二的。我是雷拉-卡里姆-啊卜杜勒-非兹-侯赛因。是世上最伟大的苏丹澳大利亚发明家。如果他们还不知道我的名字,他们很快就会知道的。应沙拉!
提示:所以你是一个超级英雄,这一切都非常保密,低调, 没有人知道。。。。但是!现在你有机会告诉我们一些关于你自己的事情了。记住,你不是另一个英雄的复制品, 你的力量是独一无二的,以前从未想象过的! 告诉我们一些关于你自己的故事,并分享你第一次发现你的超能力的故事。
写一百字左右发给我们吧!

在这里提交Nghe này, Layla
Yassmin Abdel-Magied
Nhà xuất bản Penguin 2021

‘Khi cô ấy lách qua một đứa trẻ mới biết đi và nhảy qua hàng rào bãi đậu xe, váy của cô ấy bung ra và thu lại như một chiếc quạt cầm tay trên tấm ngăn bằng kim loại. Cô ấy không phải là bản sao của một anh hùng nào khác. Cô ấy là người hùng của chính mình. Tôi là Layla Kareem Abdel-Hafiz Hussein, nhà phát minh người Úc gốc Sudan vĩ đại nhất mà thế giới từng thấy. Và nếu người ta chưa biết đến tên tôi, người ta sẽ sớm biết thôi. Đó là ý trời!’

Gợi ý: Bây giờ, bạn là một siêu anh hùng, tất cả đều rất bí mật, im lặng, không ai biết cả… chưa ai biết hết! Giờ đây là cơ hội để cho chúng tôi biết một chút về bản thân bạn. Hãy nhớ rằng, bạn không phải là bản sao của một siêu anh hùng nào khác, sức mạnh của bạn là độc nhất, có một không hai, chưa ai có thể tưởng tượng được cả! Hãy kể cho chúng tôi nghe một chút về bản thân bạn và chia sẻ câu chuyện bạn đã ở đâu khi lần đầu tiên khám phá ra siêu năng lực của mình.

Hãy viết khoảng một trăm từ và gửi bài viết cho chúng tôi!

Gửi bài viết tại đây

Ha ha! A poem about laughter / ها ها! قصيدة عن الضحك / 哈哈!关于笑的诗 / Ha ha! Bài thơ về tiếng cười

Girls Can Fly
Ambelin Kwaymullina & Sally Morgan
Magabala 2020

‘Laughter is good medicine

Laughter clears your head,
lifts your spirit,
warms your heart

Try relaxing your inside wrinkles
with a belly laugh

Laugh loud, laugh long, laugh hard
Laugh until your heart feels lighter

Prompt: Write a very short (only seven lines!) poem about laughter. Your poem will have the title Laughter is….
And be followed by seven lines describing some of the benefits of laughter…feel free to get inventive! For example, until my brother told me that joke about the donkey and the salamander and I started laughing hysterically I had no idea that laughter could actually be used to frighten cats off your lap.

Write seven lines and send them through to us!

Submit hereيمكن للفتيات الطيران
أمبلين كومولينا & سالي مورغان
ماجابالا 2020

’الضحك دواء جيد!

الضحك يُصفّي رأسك،
يرفع روحك
يدفئ قلبك.

حاول إرخاء تجاعيدك الداخلية مع ضحكة قوية.
اضحك بصوت عال، اضحك طويلا، اضحك بشدة،
اضحك حتى يصبح قلبك أخفّ.
تَحدي الكتابة: اكتب قصيدة قصيرة جداً (سبعة أسطر فقط!) عن الضحك! سيكون عنوان قصيدتك “الضحك هو…”
وتليها سبعة أسطر تصف بعض فوائد الضحك…. لا تتردّد أن تكون مبدعاً! على سبيل المثال، حتى أخبرني أخي تلك النكتة عن الحمار والسمندل وبدأت أضحك بشكل هستيري لم يكن لدّي أي فكرة أن الضحك يمكن أن يستخدم في الواقع لتخويف القطط لتقفز من حضنك.

اكتب سبعة سطور وأرسلها إلينا!

أرسل هنا女孩会飞
安贝林 夸穆利纳 & 莎莉 摩根
玛噶巴拉 2020

笑是良药
笑声让你头脑清醒,
振奋你的精神,
温暖你的心

尝试着用捧腹大笑放松你内在的皱纹

大笑,长笑, 使劲的笑,
知道你感觉你的内心变轻了·。

提示:写一首关于笑的短诗(只要7行!)。 你的诗的标题是: “笑是。。。”
然后再用7行字描述笑的好处。。。随意发挥创造力!例如,听我哥哥告诉我关于驴和蝾螈的笑话,然后我开始歇斯底里的大笑,我都不知道笑真的可以用来吓跑你腿上的猫。

写7行然后发给我们!

在这里提交Con gái có thể bay
Ambelin Kwaymullina & Sally Morgan
Nhà xuất bản Magabala 2020

‘Tiếng cười là liều thuốc bổ

Tiếng cười thanh lọc đầu óc bạn,
nâng đỡ tinh thần bạn,
sưởi ấm trái tim bạn

Hãy thử thư giãn các nếp nhăn trong lòng bạn
bằng một tiếng cười vỡ bụng

Cười to, cười lâu, cười giòn giã
Cười cho đến khi trái tim bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn

Gợi ý: Viết một bài thơ thật ngắn (chỉ bảy dòng thôi!) về tiếng cười. Bài thơ của bạn sẽ mang tựa Tiếng cười là….
Và tiếp sau đó là bảy dòng mô tả một số lợi ích của tiếng cười… hãy thoải mái sáng tạo! Ví dụ, khi anh trai tôi kể tôi nghe chuyện cười về con lừa và kỳ nhông và tôi bắt đầu cười một cách thật khoái chí đến nỗi không hay biết rằng tiếng cười đó lại có thể làm giật bắn cả người.

Hãy viết bảy dòng và gửi bài viết chúng cho chúng tôi!

Gửi bài viết tại đây

Write about a fantastic fairy tooth / اكتب عن سن خرافية رائعة / 写下一颗奇妙的仙牙 / Viết về một chiếc răng thần tiên tuyệt vời

Magic Fish Dreaming
June Perkins, Helene Magisson
Gumbootspearlz Press, 2016.

‘Listen to the fish.
Listen to the water.
Listen to the moonlight.
Watch the twinkle
Twinkle of the stars.”
‘If
you ever found a fairy’s tooth
What kind of magic do you think it would do?”

Prompt: A fairy’s tooth…what a great idea for a poem! Let’s think about where you might find a fairy’s tooth, what it could look like and of course what magic it could do. In this poem you’ll tell us what guided you to the fairy tooth – was it moonlight, shade, the twinkle of stars? You’ll tell us where you found the tooth and what magic it can do. Remember, the tooth of a fairy is likely to be a little unusual. It certainly doesn’t need to look like that thing that popped out of your younger brother’s mouth when he ran into the slippery dip.

Write seven lines about this fantastic fairy tooth and send them through to us!

Submit hereحلم السمك السحري
جون بيركنز، هيلين ماجسون
مطبعة غمبوتسبيرلز 2016

’اِستمع إلى الأسماك.
استمع إلى الماء.
استمع إلى ضوء القمر.
شاهد الوميض
وميض النجوم.”
“اذا
وجدت سنّ جنّية
ما نوع السحر الذي تعتقد أنها ستقوم به؟”

سنّ جنّية … يا لها من فكرة رائعة لقصيدة! دعنا نفكر في المكان الذي قد تجد فيه سناً خرافياً، وكيف يمكن أن يبدو وبالطبع ما يمكن أن تفعله من سحر. في هذه القصيدة ستخبرنا ما الذي قادك إلى السنّ الخيالي! هل كان ضوء القمر أو الظلّ أم وميض النجوم؟
ستخبرنا أين وجدت السنّ وما هو السحر الذي يمكن أن تفعله.
تذكّر … من الممكن أن تكون سنّ الجنّية غير عادية إلى حدٍ ما. إنه بالتأكيد لا تبدو مثل الشيء الذي خرج من فم أخيك الأصغر عندما سقط بالمنزلق.

اكتب سبعة أسطر عن هذه السن الخيالية الرائعة وأرسلها إلينا!

أرسل هنا


魔法鱼的梦境
君 佩金斯, 海伦 马吉森
Gumbootspearlz 出版社,2016

“听鱼儿。
听水声。
听月光。
看闪烁
星星的闪烁。“
“如果
你曾发现过仙女的牙齿你认为它会有怎样的魔法?“

提示: 仙女的牙齿。。。这是写一首是的好注意!让我们想想你可能会在哪里找到一颗仙女的牙齿,它看起来像什么,当然还有它可以发挥什么样的魔力。在这首诗中,你会告诉我们是什么引导你找到仙牙—是月光,阴影 还是星星的闪烁? 记得。。。仙子的牙齿不寻常, 当然不会像你弟弟滑滑梯滑倒时,从嘴里掉出来的东西。

写下7行关于这颗神奇的仙牙的文字, 然后发送给我们!

在这里提交


Cá thần mộng mơ
June Perkins, Helene Magisson
Nhà xuất bản Gumbootspearlz, 2016.

‘Hãy lắng nghe loài cá.
Lắng nghe dòng nước.
Lắng nghe ánh trăng.
Hãy ngắm nhìn ánh sáng lấp lánh
Chớp tắt của các vì sao. ”
‘Nếu
bạn từng tìm thấy một chiếc răng của tiên nữ
Bạn nghĩ chiếc răng sẽ hoá phép ra điều gì? ”

Gợi ý: Chiếc răng của tiên nữ… thật là một ý tưởng tuyệt vời cho một bài thơ! Hãy nghĩ xem bạn có thể tìm thấy chiếc răng của một tiên nữ ở đâu, nó trông như thế nào và tất nhiên nó có thể hoá phép ra điều kỳ diệu gì. Trong bài thơ này, bạn sẽ cho chúng tôi biết điều gì đã đưa bạn đến với chiếc răng thần tiên – đó có phải là ánh trăng, bóng râm, ánh sao lấp lánh không? Bạn sẽ cho chúng tôi biết bạn đã tìm thấy chiếc răng ở đâu và nó có phép thuật gì. Hãy nhớ rằng… chiếc răng của một tiên nữ có thể hơi khác thường. Nó chắc chắn không cần phải trông giống như chiếc răng đã rơi ra khỏi miệng em trai bạn khi em ấy lao vào chỗ đường nước trơn.

Hãy viết bảy dòng về chiếc răng thần tiên tuyệt vời này và gửi chúng cho chúng tôi!

Gửi bài viết tại đây

Hey, want to hear a secret? / مهلا ، تريد أن تسمع سرا؟ / 嘿,想听一个秘密吗 / Này, có muốn nghe một bí mật không?

The Coconut Children
Vivian Pham
Vintage 2020

‘Have you got any secrets, Vince?’ she asked.
‘Secrets?’
‘Yeah. You’re just so you that it’s almost like you have nothing to hide.’
Vince was silent for a moment. ‘There’s this one thing I never tell no-one.’
‘What is it?’
‘If I told you, it wouldn’t be a secret anymore –’
‘Please?’
‘– and it’s a really long story.’
‘It’s only midnight. We’ve got all the time in the world.’
‘Alright,’ he said, taking a breath. ‘It happened in Year 7, I think.’

Prompt: You’re going to continue the conversation between these two characters, Vince and Sonny, and share what the character’s secret might be. What is Vince about to reveal?? Remember secrets don’t always have to be serious, sometimes they can just be the strangely embarrassing things that we keep to ourselves!

Write about one hundred words and send it through to us!

Submit hereأطفال جوز الهند
فيفيان فام
فنتاج 2020

سألَت:”فينس! هل لديك أي أسرار؟”
“أسرار؟”
“نعم. أنت فقط تبدو أنه ليس لديك ما تخفيه.”
فنيس كان صامتاً للحظة.” هناك شيء واحد لم أخبر أحداً بِه.”
“ما هو؟”
“إذا أخبرتك، فلن يكون سراً بعد الآن – ”
“لو سمحت؟”
’ــ وهي حقاً قصة طويلة”
“إنه منتصف الليل فقط. لدينا كل الوقت في العالم.”
قال وهو يأخذ نفساً “حَسناً”. “حدث هذا في العام الدراسي السابع، على ما أعتقد.”

تحدي الكتابة: ستواصل المُحادثة بين هاتين الشخصيتين، فينس و سوني، ما الذي سيكشفه فينس؟؟
تذكّر أن الأسرار لا يجب أن تكون دائماً جادة، في بعض الأحيان يمكن أن تكون مُجرَد أشياء مُحرجة بشكل غريب نحتفظ بها لأنفسنا!

اكتب حوالي مئة كلمة وأرسلها إلينا!

أرسل هنا


椰子孩儿们
薇薇安 范
复古书籍2020

“你有什么秘密吗,文斯?”她问。
“秘密?”
‘是的。你就是这样,几乎就像你没有什么可隐瞒的。
文斯沉默了片刻。 “有一件事我从不告诉任何人。”
‘它是什么?’
“如果我告诉你,那就不再是秘密了——”
‘求求你了?’
“——这是一个很长的故事。”
‘现在才午夜。我们有的是时间。
“好吧,”他说,然后吸了口气。 “我想这发生在 7 年级。”

在这里提交


Những đứa trẻ quả dừa
Vivian Pham
Nhà xuất bản Vintage 2020

‘Cậu có bí mật gì không, Vince?” cô bé hỏi.
‘Bí mật?’
‘Ừ. Cậu là chính mình đến mức gần như cậu không có bí mật gì cả. ”
Vince im lặng một lúc. ‘Có một điều này mà tớ không bao giờ nói cho ai biết.”
‘Là gì vậy?’
‘Nếu tớ mà nói với cậu, nó sẽ không còn là bí mật nữa -’
‘Đi mà?’
“- và đó là một câu chuyện rất dài.”
‘Bây giờ chỉ mới nửa đêm. Chúng ta có cả đống thời gian.’
“Được rồi,” cậu bé nói, hít một hơi. “Chuyện xảy ra vào năm lớp 7, tớ nghĩ vậy.”

Gợi ý: Bạn sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện giữa hai nhân vật này, Vince và Sonny, và chia sẻ bí mật của nhân vật. Vince sắp tiết lộ điều gì ?? Hãy nhớ rằng những bí mật không phải lúc nào cũng phải nghiêm túc, đôi khi chúng có thể chỉ là những điều ngớ ngẩn đến kỳ lạ mà chúng ta giữ cho riêng mình!

Hãy viết khoảng một trăm từ và gửi bài viết cho chúng tôi!

Gửi bài viết tại đây

What music do you love? / ما الموسيقى التي تحبها؟ / 你喜欢什么音乐?/ Bạn thích loại âm nhạc nào?

Hip Hop & Hymns
Mawunyo Gbogbo
Penguin 2022

‘I loved everything about Missy’s style, the fact that she rapped and sang, and that Supa Dupa Fly and Da Real World were albums you didn’t need to skip any tracks on – a rarity for me as I’m a skipper from way back. There was something wildly innovative about the way Missy approached each song – the rapid fire repetitions, the alliterative flow of nonsensical sounds and the creation of words that were never bound for a dictionary.’

Prompt: We all have songs, albums, bands that we believe are the GREATEST. Tell us about some music you’re wildly enthusiastic about. What is it that draws you to the songs? What is so special about the music? What influence has the music had on your life?

Write about one hundred words and send it through to us!

Submit hereهيب هوب وترانيم
ماونيو غبوغبو
البطريق 2022

لَقد أحببت كل شيء عن أسلوب ميسي، وحقيقة أنها غنت الراب، وأن سوبا دوبا فلاي ودا ريل وورلد كانت ألبومات لست بحاجة لتخطّي أي أغنية منها – وهو أمر نادر بالنسبة لي لأنني كنت دائما أتخطّى أغاني الألبومات. كان هناك شيء مُبتَكر للغاية حول الطريقة التي تعاملت بها ميسي مع كل أغنية – التكرار الناري السريع، والتدفق الجناس للأصوات غير المنطقية، وإنشاء كلمات لم تكن مرتبطة بقاموس مطلقاً.

تحدي الكتابة: لدينا جميعاً أغاني وألبومات وفرق موسيقية نعتقد أنها الأعظم. أخبرنا عن بعض الموسيقى التي تثير حماسك بشدة. ما الذي يشدّك نحو الأغاني؟ ما الذي يُميّز الموسيقى؟ ما هو تأثير الموسيقى على حياتك؟

اكتب حوالي مئة كلمة وأرسلها إلينا!

أرسل هنا


嘻哈与赞美诗
马无恩又 格波格波
企鹅兰登书屋 2022

“我喜欢米西的风格的一切,她说唱和唱歌,Supa Dupa Fly 和 Da Real World 是你不需要跳过任何曲目的专辑——这对我来说是罕见的,因为我是一名跳歌老手。 米西处理每首歌的方式都极具创新性——快速的重复播放、无实义的声音的头韵流以及不会被编入字典的单词的创造。

提示:我们都有我们认为最棒的歌曲、专辑和乐队。告诉我们一些你非常热衷的音乐。是什么吸引你听这些歌曲?音乐有什么特别之处?音乐对你的生活有什么影响?

写一百字左右发给我们吧!

在这里提交


Hip Hop & Thánh ca
Mawunyo Gbogbo
Nhà xuất bản Penguin 2022

‘Tôi yêu mọi thứ về phong cách của Missy, việc cô ấy rap và hát, và Supa Dupa Fly và Da Real World là những album mà bạn không cần tua nhanh bất kỳ bài hát nào – một điều hiếm hoi đối với tôi vì tôi là một người hay tua nhanh trước đây. Có một cái gì đó cực kỳ đổi mới trong cách Missy tiếp cận từng bài hát – sự lặp lại nhanh chóng, dòng chảy đầy ám chỉ của những âm thanh mơ hồ và việc tạo ra những ca từ mà người ta không thể nào tìm ra trong từ điển.’

Gợi ý: Tất cả chúng ta đều có những bài hát, album, ban nhạc mà chúng ta tin là TUYỆT VỜI NHẤT. Hãy kể cho chúng tôi về một số bản nhạc mà bạn cực kỳ yêu thích. Điều gì thu hút bạn đến với những bài hát đó? Âm nhạc tạo nên từ những bài hát đó có gì đặc biệt? Âm nhạc tạo nên từ những bài hát đó có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của bạn?

Hãy viết khoảng một trăm từ và gửi bài viết cho chúng tôi!

Gửi bài viết tại đây

Where do you escape to? / إلى أين تهرب إلى؟ / 你逃到哪里去?/ Bạn trốn đi đâu?

Root and Branch
Eda Gunaydin
UNSW Press 2022

“Parramatta has often felt like homeground to me – fifteen minutes on the train from where I grew up in Blacktown, and so a prime spot for shopping, socialising, picnics and nights out.”

Prompt: All roads lead to Parra, we love the place so much we put one of our centres there! Write about the place you can ‘escape to’: this could be a place that you visit often, but it needs to be a place that provides you with space to reinvent yourself. It doesn’t matter too much if it’s a particular building or suburb, a different city, even country – what is it that makes the place special to you?

Write about one hundred words and send it through to us!

Submit hereالجذر والفرع
إيدا جنيدين
مطبعة جامعة نيو ساوث ويلز 2022

“غالباً ما شعرتُ أن باراماتا كانت مثل موطن لي – خمسة عشر دقيقة في القطار حيث نشأتُ في بلاكتاون، وهو مكان رئيسي للتسوق والتواصل الاجتماعي والنزهات والليالي في الخارج.”

تحدي الكتابة: كل الطرُق تؤدي إلى بارا، نحنُ نحبّ المكان لدرجة أننا وضعنا أحد مراكزنا هناك! اكتب عن المكان الذي يمكنك “الهروب إليه”، فقد يكون مكان تزوره كثيراً، ولكن يجب أن يكون مكاناً يوفر لك مساحة لإعادة اكتشاف نفسك. لا يهم كثيراً إذا كان مبنى أو ضاحية معينة، أو مدينة مختلفة، أو حَتى بلداً…. ما الذي يجعل المكان مُميزاً بالنسبة لك؟

اكتب حوالي مئة كلمة وأرسلها إلينا!

أرسل هنا


根与枝
埃达 古奈丁
新南威尔士大学出版社 2022

“Parramatta 对我来说常常是我的故乡——从我在 Blacktown 长大的地方搭乘火车 15 分钟即可到达,这里是购物、社交、野餐和夜生活的最佳去处。”

提示:条条大路通帕拉,我们非常喜欢这个地方,所以我们在那里设立了一个中心!写下你可以“逃避”的地方,这可能是你经常光顾的地方,但它必须是一个为你提供重塑自我的空间的地方。如果是特定的建筑物或郊区,不同的城市,甚至是国家,都没有太大关系……是什么让这个地方对你来说很特别?

写一百字左右发给我们吧!

在这里提交


Rễ và Nhánh
Eda Gunaydin
Nhà xuất bản UNSW 2022

“Tôi thấy Parramatta dường như là sân nhà – mười lăm phút đi tàu từ nơi tôi lớn lên ở Blacktown, và vì vậy, là một địa điểm chính mà tôi mua sắm, giao lưu, dã ngoại và đi chơi đêm.”

Gợi ý: Mọi con đường đều dẫn đến Parra, chúng tôi yêu nơi này đến nỗi chúng tôi đã đặt một trong những trung tâm của chúng tôi ở đó! Hãy viết về địa điểm bạn có thể ‘tẩu thoát đến’, đây có thể là địa điểm mà bạn thường xuyên lui tới, nhưng cần phải là nơi cho bạn không gian để làm mới bản thân. Đó có thể là một tòa nhà hoặc vùng ngoại ô nào đó, hay một thành phố nào đó khác, thậm chí là một quốc gia, hay là gì cũng được… Điều gì khiến nơi đó trở nên đặc biệt đối với bạn?

Hãy viết khoảng một trăm từ và gửi bài viết cho chúng tôi!

Gửi bài viết tại đây

Two truths and a lie / حقيقتان وكذبة / 两个真理和谎言 / Hai điều thật một điều dối

The Open
Lucy Van
Cordite 2021

‘To the birds who sing it, song is the aggressive claiming of territory. Australia is home to the world’s loudest and most varied songbirds. It is believed that songbirds originated in Australia. It is believed that human song developed in mimicry of birds.’

Prompt: Well, you know the game Two Truths and Lie? Good. We’re going to use that game to write a poem. You’re going to write a nine sentence poem, the poem will be like a presentation of facts…but it will actually be six facts and three lies. You can make the truths and lies as mundane or magnificently outrageous as you like.

Write nine lines and send them through to us! We’ll try to guess which are the lies…

Submit hereالافتتاح
لوسي فان
كوردايت 2021

بالنسبة للطيور التي تغنيها، فإن الأغنية هي المُطالبة العدوانية بالأرض. أستراليا هي موطن الطيور المُغرِدةالأعلى صوتاً في العالم وأكثرها تنوعاً. يُعتقَد أن الطيور المُغردة نشأت في أستراليا. ويُعتَقَد أن الأغنية البشرية تطورت تقليداً للطيور.

تحدي الكتابة: حَسناً، هل تعرف لُعبة Two Truths and Lie؟ جيد. سنستخدِم تلك اللُعبة لكتابة قصيدة. ستكتب قصيدة من تسع جمل، ستكون القصيدة بمثابة عرض للحقائق… لكنها ستكون في الواقع ست حقائق وثلاثة أكاذيب. يمكنك أن تجعل الحقائق والأكاذيب أمراً عادياً أو شائناً بشكل رائع كما تُريد.

اكتب تسع سطور وأرسلها إلينا! سنحاول تخمين ما هي الأكاذيب…

أرسل هنا露西 范
Cordite 书籍 2021

“对于鸣唱的鸟儿来说,鸣唱是它在极力宣称领地主权的方式。澳大利亚是世界上最响亮、种类最多的鸣禽的家园。据信鸣禽起源于澳大利亚。人们相信人类的歌声是在模仿鸟类的过程中发展起来的。

提示:嗯,你知道两个真理和谎言的游戏吗?好的。我们要用那个游戏写一首诗。你要写一首九句话的诗,这首诗就像是对事实的陈述……但实际上会是六个事实和三个谎言。你可以随心所欲地把真相和谎言变得平凡或极其离谱。

写九行并发送给我们!我们将尝试猜测哪些是谎言……

在这里提交


Sự Mở Đầu
Lucy Van
Nhà xuất bản Cordite 2021

‘Đối với những con chim hót lên tiếng hót của mình, tiếng hót là lời tuyên bố chắc nịch về lãnh thổ. Úc là nơi có nhiều loài chim sơn ca nhất và đa dạng nhất trên thế giới. Người ta tin rằng loài chim sơn ca có nguồn gốc từ Úc. Người ta tin rằng tiếng hót của con người phát triển nhờ bắt chước tiếng chim.’

Gợi ý: Giờ thì, bạn biết trò chơi Hai Điều Thật Một Điều Dối? Được rồi. Chúng ta sẽ dùng trò chơi đó để viết một bài thơ. Bạn sẽ viết một bài thơ gồm chín câu, bài thơ sẽ giống như một diễn thuyết về sự thật… nhưng nó thực ra sẽ là sáu lời nói thật thật và ba lời nói dối. Bạn có thể đưa ra lời nói thật và lời nói dối theo kiểu đời thường hoặc phù phiếm theo cách bạn muốn.

Hãy viết chín dòng và gửi chúng cho chúng tôi! Chúng tôi sẽ cố gắng đoán xem những lời nào là lời nói dối…

Gửi bài viết tại đây

Who would you like to learn from? / من الذي تود أن تتعلم منه؟ / 你想向谁学习?/ Bạn muốn học hỏi từ ai?

Amazing Babes
Eliza Sarlos and Grace Lee
Scribe 2013

‘I want to learn from the WISDOM, KNOWLEDGE and BRILLIANCE of all the women that come before me, especially OUR GRANNIES.’

Prompt: We all have people in our lives that we can learn from. This is your chance to show them a little appreciation! Tell us about the person in your life you’d like to learn from and share some of the things you believe they could teach you. What are the pieces of wisdom, knowledge and brilliance that you’d like to learn?

Write about one hundred words and send it through to us!

Submit hereأطفال مُذهلون
إليزا سارلوس & غريس لي
الكاتب 2013

’أريد أن أتعلّم من حكمة ومعرفة وذكاء جميع النساء اللواتي سبقتني، وخاصةً جدّاتنا.’

تحدي الكتابة: لدينا جميعاً أشخاص في حياتنا يمكننا التعلّم منهم. هذه فرصتك لتظهر لهم القليل من التقدير! أخبرنا عن الشخص الموجود في حياتك الذي ترغب في التعلّم منه وشارك بعض الأشياء التي تعتقد أنه يمكن أن يعلّمك إياها. ما هي أجزاء الحكمة والمعرفة والذكاء التي ترغب في تعلّمها؟

اكتب حوالي مئة كلمات وأرسلها إلينا!

أرسل هنا


惊人的辣妹
伊丽莎 萨罗斯, 格蕾丝 李
Scribe 2013

“我想向所有在我之前的女性,尤其是我们的奶奶们的智慧,知识 和 才华。学习。”

提示:在我们的生活中,我们都有值得学习的人。这是你向她表达感激之情的机会!告诉我们在生活中你向谁学习,并分享一些你认为他们可以教给你的东西。你想学习哪些智慧,知识和才华?

写一百个字左右发给我们吧!

在这里提交


Những cô nàng tuyệt vời
Eliza Sarlos và Grace Lee
Nhà xuất bản Scribe 2013

‘Tôi muốn học hỏi từ TRÍ TUỆ, KIẾN THỨC và SỰ THÔNG THÁI của tất cả những người phụ nữ đi trước tôi, đặc biệt là các CỤ BÀ CỦA CHÚNG TÔI ”

Gợi ý: Tất cả chúng ta đều có những người có thể học hỏi được trong cuộc sống của mình. Đây là cơ hội để bạn thể hiện cho họ thấy một tí sự trân trọng! Kể cho chúng tôi về một người trong đời mà bạn muốn học hỏi và chia sẻ một số điều bạn tin rằng họ có thể dạy bạn. Bạn muốn học hỏi những mảng về trí tuệ, kiến ​​thức và sự thông thái nào?

Hãy viết khoảng một trăm từ và gửi bài viết cho chúng tôi!

Gửi bài viết tại đây

How to make the world a better place / كيف تجعل العالم مكانا أفضل / 如何让世界变得更美好 / Làm thế nào để biến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn

We Are Australians
Duncan Smith, Nicole Godwin, Jandamarra Cadd
Wild Dog Books 2022

‘We are Australians. We are citizens. Of our family, classroom, school, community, church, team, street, suburb, town, state, country, world.’

Prompt: What does ‘citizen’ mean to you? If we’re all citizens what are some of the rights and responsibilities we should share? Share three small things you could do to make your world a better place and three large things you could do. The small things could be as tiny as making your mum a cup of tea or returning your library books on time. The large things might be something like starting a fundraiser for a particular cause. Think about ways you could make your street, classroom, or even world, a better place to be.

Write about one hundred words and send it through to us!

Submit hereنحن أُستراليون
دانكن سميث، نيكول جودوين، جاندامارا كاد
كتُب وايلد دوج 2022

’نحنُ أستراليون، نحنُ مواطنون، من عائلتنا، من صفوفنا، مدرستنا، المجتمع، الكنيسة، الفريق، الشارع، الضاحية، المدينة، الولاية، البلد، العَالَم.’
تحدي الكتابة: ماذا تعني لك كلمة “مُواطن”؟ إذا كنا جميعاً مُواطنين، فما هي بعض الحقوق والمسؤوليات التي يجب أن نتشاركها؟ شارك ثلاثة أشياء صغيرة يمكنك القيام بها لجعل عالمك مكاناً أفضل وثلاثة أشياء كبيرة يمكن القيام فيها.

يمكن أن تكون الأشياء الصغيرة مثل صنع كوب من الشاي لأمك أو إعادة كتب مكتبتك في الوقت المُحدّد. قد تكون الأشياء الكبيرة شيئاً مثل بدء حملة لجمع التبرّعات لسبب مُعيّن. فكّر في الطرق التي يمكنك من خلالها جعل شارعك أو فصلك الدراسي أو حتى العالم مكاناً أفضل.

اكتب حوالي مئة كلمات وأرسلها إلينا!

أرسل هنا


我们是澳大利亚人
邓肯 史密斯, 妮可 戈德温, 詹达玛拉 卡德
野狗书籍 2022

“我们是澳大利亚人。我们是公民。 是家庭,教室,学校,社区,教堂,团队,街道,郊区,城镇,州,国家, 世界的成员“
提示:“公民“对你意味着什么?如果我们都是公民,我们应该分担那些权力和责任?分享你可以做的3件小事,让你的世界变得更美好, 以及你可以做的3件大事。小事可能小到给妈妈泡杯茶或者按时归还图书馆的书。大事可能大到为慈善发起筹款。想想如何让你的街道,教室甚至世界变得更美好。
写一百个字左右发给我们吧!

在这里提交


Chúng tôi là người Úc
Duncan Smith, Nicole Godwin, Jandamarra Cadd
Tập sách về chó hoang 2022

‘Chúng tôi là người Úc. Chúng tôi là những công dân. Của gia đình, lớp học, trường học, cộng đồng, nhà thờ, hội nhóm, phố phường, ngoại thành, thị trấn, tiểu bang, quốc gia và thế giới của chúng tôi.’

Gợi ý: “Công dân” có ý nghĩa gì đối với bạn? Nếu tất cả chúng ta đều là công dân, chúng ta nên có một số quyền lợi và trách nhiệm nào? Chia sẻ ba điều nhỏ và ba điều lớn bạn có thể làm để khiến thế giới của mình thành một nơi tốt đẹp hơn. Những điều nhỏ nhặt có thể vụn vặt như pha cho mẹ bạn một tách trà hoặc trả sách đúng hạn cho thư viện. Những điều lớn lao có thể là một điều gì đó giống như bắt đầu gây quỹ cho một vấn đề cụ thể. Hãy nghĩ về các cách bạn có thể làm cho phố phường, lớp học, thậm chí thế giới của mình trở thành một nơi tốt đẹp hơn.

Hãy viết khoảng một trăm từ và gửi bài viết cho chúng tôi!

Gửi bài viết tại đây

Imagine the perfect world / تخيل العالم المثالي / 想象完美的世界 / Hãy tưởng tượng thế giới hoàn hảo

The Foretelling of Georgie Spider
Ambelin Kwaymullina
Walker Books 2015

‘Then I closed my eyes, and imagined a world. A world of connections, where everyone understood that the difference between good and bad was the difference between the people who valued those connections and the ones who didn’t. Only it wasn’t just a world for organic humans or synthetic ones. It was for trees and saurs and rivers and flowers and rocks. It was for wolves and yellowcrests and spiders and hawks and crows, and for all life everywhere. All of us or none of us. All life matters or none does. All people matter or none do.’

Prompt: Imagine if for every dystopian story there was an opposite and equally exciting utopian tale. This is your chance to start imagining the perfect world! What is the first thing you think needs to change to point society toward a perfect future? Is it the way people treat each other, the way humans treat animals, the way no one listens to trees?? Let us know! Write a short description of the first step that needs to be taken on the path to a perfect world.

Write about one hundred words and send it through to us!

Submit hereتنبؤ جورجي سبايدر
أمبيلين كومولينا
كتُب ووكر 2015

’ثُمّ أغمضت عينيّ وتخيلت عالماً. عالم من الروابط، حيث أدرك الجميع أن الفرق بين الخير والشرّ هو الفرق بين الأشخاص الذين قدّروا تلك الروابط والذين لم يقدّروا ذلك. لم يكن فقط عالم للبشر العضويين أو الاصطناعيين. كان للأشجار والصوص والأنهار والزهور والصخور. كان للذئاب والصدف الصفراء والعناكِب والصقور والغربان، ولكل أشكال الحياة في كل مكان. كل واحد منا أو لا أحد منّا. كل حياة مُهَمَة أو لا شيء مُهِم. كل الناس مُهمّين أو لا أحد مُهم.’

تحدي الكتابة: تخيّل لو كانت هناك قصة كاملة معاكسة ومثيرة بنفس القدر لكل قصة بائسة. هذه فرصتك لبدء تخيل العالم المثالي! ما هو أول شيء تعتقد أنه يجب تغييره لتوجيه المجتمع نحو مُستقبل زاهر؟ هل هي الطريقة التي يعامل بها الناس بعضهم، الطريقة التي يعامل فيها الناس الحيوانات، الطريقة التي لا يسمع بها أحد للأشجار؟؟ أخبرنا! اكتب وصفاً موجزاً للخطوة الأولى التي يجب اتخاذها في الطريق إلى العالم المثالي.

اكتب حوالي مئة كلمة وأرسلها إلينا!

أرسل هنا


乔治蜘蛛的预言
安贝林 夸穆利纳
沃克图书 2015

“然后我闭上眼睛,想象着一个世界。一个充满联系的世界,每个人都明白,好与坏的区别在于重视这些联系的人和不重视这些联系的人之间的区别。只是它不仅仅是一个有机人类或合成人类的世界。它是为了树木、蜥蜴、河流、鲜花和岩石。它适用于狼、黄冠、蜘蛛、鹰和乌鸦,适用于世界各地的所有生命。我们所有人,或者我们都不是。所有的生命都很重要,或者没有。所有人都很重要,或者根本不重要。”

提示:想象一下,如果每个反乌托邦故事都有一个相反且同样令人兴奋的乌托邦故事。这是您开始想象完美世界的机会!你认为让社会走向完美的未来需要改变的第一件事是什么?是人们对待彼此的方式,人类对待动物的方式,没人听树的方式吗?让我们知道!写一个简短的描述,在通往完美世界的道路上需要迈出的第一步。

写一百字左右发给我们吧!

在这里提交


Lời tiên đoán của Nhền Nhện Georgie
Ambelin Kwaymullina
Nhà xuất bản Walker Books 2015

‘Thế rồi tôi nhắm mắt lại, và tưởng tượng một thế giới. Một thế giới của những kết nối, nơi mọi người đều hiểu rằng sự khác biệt giữa tốt và xấu chính là sự khác biệt giữa những người coi trọng những kết nối đó và những người không coi trọng chúng. Chỉ có điều đó không chỉ là một thế giới dành cho con người bằng xương thịt hay những con người giả hợp. Đó là một thế giới dành cho cây cối và đất đai, sông ngòi, bông hoa và sỏi đá. Đó là một thế giới dành cho sói và thú có mào vàng, nhện và diều hâu và quạ, và cho tất cả sự sống khắp muôn nơi. Tất cả chúng ta hoặc không ai trong chúng ta cả. Mọi sự sống đều quan trọng hoặc không có sự sống nào quan trọng cả. Tất cả mọi người đều quan trọng hoặc không ai quan trọng cả.’

Gợi ý: Hãy tưởng tượng nếu cứ mỗi câu chuyện siêu tưởng lại có một câu chuyện không tưởng đối lập lai và không kém phần thú vị. Đây là cơ hội để bạn bắt đầu tưởng tượng về thế giới hoàn hảo! Điều đầu tiên bạn nghĩ cần thay đổi để hướng xã hội hướng tới một tương lai hoàn hảo là gì? Đó có phải là cách con người đối xử với nhau, cách con người đối xử với động vật, cách mà chẳng ai đoái hoài đến những loài cây ?? Hãy kể cho chúng tôi! Viết một đoạn mô tả ngắn về bước đầu tiên cần phải thực hiện trên con đường đưa đến một thế giới hoàn hảo.

Hãy viết khoảng một trăm từ và gửi bài viết cho chúng tôi!

Gửi bài viết tại đây

An unexpected revelation / وحي غير متوقع / 意想不到的启示 / Một tiết lộ bất ngờ

The Boy from the Mish
Gary Lonesborough
Allen & Unwin 2020

“I want to wake him, ask him if he really just got out of jail, what he did to get in there. Maybe we could talk more, about random s***. But I just stumble down the stairs instead, ready for the craziness, already able to hear the kids chattering at full volume. An image burns itself into my mind, of Tomas lying there on the mattress. I think I was thinking something weird when I stared at him. I think I thought he was cute.”

Prompt: So imagine a character, maybe a little like you, maybe a little like the person sitting next to you. Now start to imagine some totally surprising, totally unexpected revelation they might experience. Some point at which they realise something that changes their life. It could be the moment someone decides to take up roller skating, the moment a person gives up ice cream…whatever you like. You’re going to capture that moment: what is the revelation, where does it happen? Tell us about the life-changing moment!

Write about one hundred words and send it through to us!

Submit hereالولد من ميش
غاري لونسبورو
ألين & أونوين 2020

“أريد أن أوقظه، وأساله عما إذا كان قد خرج للتو من السجن، وماذا فعل للدخول إلى هُناك. ربما يُمكننا التحدث أكثر عن أي شيء عشوائي***. لكني تعثرت على الدرج بدلاً من ذلك، وأنا مستعد للجنون، وأستطيع بالفعل سماع الأطفال وهم يتحدثون بأعلى صوت. صورة تحترق في ذهني، لتوماس ممدد على الفراش. أعتقد أنني كنت أفكر في شيء غريب عندما حدّقتُ فيه. أعتقد أنني فكّرت أنه كان لطيفاً”

تحدي الكتابة: فإذن تخيّل شخصية، ربما تشبهك، ربما تشبه قليلاً الشخص الجالس بجوارك. ابدأ الآن في تخيّل بعض الوحي المُفاجئ تماماً الذي قد يواجهونه. نقطة ما يدركون عندها شيئاً يغيّر حياتهم. قد تكون اللحظة التي يُقرّر فيها شخص ما مُمارسة رياضة التزحلق، اللحظة التي يتخلى فيها الشخص عن الآيس كريم … أي شيء تريده. ستلتقط تلك اللحظة، ما هو الوحي، وأين يحدث؟ أخبرنا عن لحظة تغيير الحياة!

اكتب حوالي مئة كلمة وأرسلها إلينا!

أرسل هنا


混沌少年
加里 隆斯伯勒
艾伦与安温 2020、

“我想叫醒他,问他是否真的刚出狱,他做了什么才能进去。也许我们可以多谈谈,关于随机 s***。但我只是跌跌撞撞地走下楼梯,准备好迎接疯狂,已经能够听到孩子们大声喋喋不休。一个画面在我脑海中燃烧,托马斯躺在床垫上。当我盯着他看时,我想我在想一些奇怪的事情。我觉得我觉得他很可爱。”
提示:所以想象一个角色,也许有点像你,也许有点像坐在你旁边的人。现在开始想象他们可能会经历的一些完全令人惊讶、完全出乎意料的启示。在某个时刻,他们意识到某些事情会改变他们的生活。这可能是某人决定开始轮滑的那一刻,一个人放弃冰淇淋的那一刻……随便你。你要捕捉那一刻,启示是什么,它发生在哪里?告诉我们改变生活的时刻!

写一百字左右发给我们吧!

在这里提交


Cậu bé đến từ Mish
Gary Lonesborough
Nhà xuất bản Allen & Unwin 2020

“Tôi muốn đánh thức hắn, hỏi hắn có thực sự vừa mới ra tù không, hắn đã làm gì để bị vào đó. Có lẽ chúng tôi có thể nói nhiều hơn, về những chuyện xàm xí vẩn vơ. Nhưng thay vào đó, tôi chỉ loạng choạng bước xuống cầu thang, sẵn sàng cho sự điên cuồng, rồi lại nghe được những đứa trẻ đang huyên thuyên náo nhiệt. Một hình ảnh khắc sâu vào tâm trí tôi, về Tomas đang nằm đó trên tấm nệm. Tôi cho là tôi đã nghĩ về điều gì đó kỳ lạ khi tôi nhìn chằm chằm vào hắn. Tôi nghĩ là tôi đã cho rằng hắn thật dễ thương ”.

Gợi ý: Bây giờ, hãy tưởng tượng một nhân vật, có thể hơi giống bạn, có thể hơi giống người ngồi bên cạnh bạn. Bây giờ hãy bắt đầu tưởng tượng một số điều hoàn toàn bất ngờ, hoàn toàn không nghĩ tới được mà nhân vật đó có thể trải qua. Tại một thời điểm nào đó, họ nhận thấy điều gì đó thay đổi cuộc sống của họ. Đó có thể là khoảnh khắc ai đó quyết định học trượt patin, khoảnh khắc một người từ bỏ không ăn kem nữa… bất cứ điều gì bạn thích. Bạn sẽ ghi lại khoảnh khắc đó, cho biết nó là gì, nó xảy ra ở đâu? Hãy cho chúng tôi biết về khoảnh khắc thay đổi cuộc đời này!

Hãy viết khoảng một trăm từ và gửi bài viết cho chúng tôi!

Gửi bài viết tại đây

Time travel with a twist / السفر عبر الزمن مع تطور / 扭曲的时间旅行 / Du hành thời gian với một khúc quanh

Waking Romeo
Kathryn Barker
Allen & Unwin 2021

‘Here at the Settlement, we don’t believe in leaving. That’s kind of the whole point. We’re the descendents of the one who said, enough is enough. The rampant time travel has got to stop. We have to stay put; to live off what’s left.
Not travelling in time is everything we stand for. But if there was a pod that could send me back in time, instead of just forwards? I’d take it. I’d rewind the clock. Back, back, back -’

Prompt: Create the opening for a story where the possibility of time travel is given a strange twist. For example you might only be able to go in one direction, you might only be able to go 13.2 minutes at a time, or you might only be able to time travel to the end of your train ride. You decide on the quirk, then write a first-person piece in the voice of a person who is trying to convince themselves to time travel for the very first time. What are they worried about? What do they think will happen? Give us a glimpse of time travel, but not as we know it.

Write about one hundred words and send it through to us!

Submit hereاستيقاظ روميو
كاثرين باركر
ألين & أونوين 2021

“هُنا في المستوطنة، لا نؤمن بالمُغادرة. هذا المقصود. نحن أحفاد من قال كَفى. يجب أن يتوقف السفر عَبر الزمن. علينا أن نبقى ثابتين. للعيش على ما تبقى.
عدم السفر عبر الزمن هو كل نمثّله. ولكن إذا كان هناك حجرة يمكن أن تعيدني عبر الزمن في الوقت المُنَاسِب، بدلاً من مُجرّد السفر للمستقبل؟ سآخذها. سأعيد عقارب الساعة. رجوع، رجوع، رجوع -”

تحدي الكتابة: قم بإنشاء افتتاح لقصة حيث يتم إضفاء لمسة غريبة على إمكانية السفر عبر الزمن. على سبيل المثال، قد تكون قادراً على السير في اتجاه واحد فقط، وقد تتمكن من الذهاب لمدة 13.2 دقيقة في كل مَرَّة، أو قد تتمكن فقط من السفر عبر الزمن حتى نهاية رحلتك بالقطار. عليك اتخاذ قرار بشأن المراوغة، ثُم أكتب مقطع بصيغة المتكلّم بصوت شخص يحاول اقناع نفسهُ بالسفر عبر الزمن لأول مَرّة. من ماذا هم قلقون؟ ماذا يعتقدون سيحدث؟ أعطنا لمحة عن السفرعَبر الزمن، لكن ليس كما نعرفُه.

اكتب حوالي مئة كلمة وأرسلها إلينا!

أرسل هنا


叫醒罗密欧
凯瑟琳 巴克
艾伦与安温 2021

“在定居点,我们不相信离开。这就是重点。我们是那个说,够了就够了的人的后代。猖獗的时间旅行必须停止。我们必须原地不动;以剩下的为生。
不及时旅行是我们所代表的一切。但是,如果有一个时光舱可以让我及时回到过去,而不仅仅是转发?我会接受的。我会把时钟倒回去。回去,回去,回去——’

提示:为一个故事开场,其中时间旅行的可能性被赋予了一个奇怪的转折。例如,您可能只能朝一个方向行驶,一次只能走 13.2 分钟,或者您可能只能穿越到火车结束。你决定了这个怪癖,然后用一个试图说服自己第一次时间旅行的人的声音写一篇第一人称的作品。他们在担心什么?他们认为会发生什么?让我们瞥见时间旅行,但不是我们所知道的。

写一百字左右发给我们吧!

在这里提交


Đánh thức Romeo
Kathryn Barker
Nhà xuất bản Allen & Unwin 2021

‘Ở Nơi Cư Ngụ này, chúng tôi không tin vào việc ra đi. Đó là toàn bộ vấn đề. Chúng ta là con cháu của người đã nói, đủ là đủ. Du hành thời gian tràn lan phải dừng lại. Chúng ta phải ở yên; sống bằng những gì còn sót lại.
Chúng ta ủng hộ việc không du hành thời gian. Nhưng nếu có ai đó có thể đưa tôi quay ngược thời gian, thay vì chỉ tiến về tương lai? Tôi sẽ chớp lấy cơ hội đó. Tôi sẽ tua ngược đồng hồ. Quay lại, quay lại, quay lại – ‘

Gợi ý: Sáng tác phần mở đầu cho một câu chuyện trong đó năng lực du hành thời gian có sự trục trặc kỳ lạ. Ví dụ, bạn có thể chỉ có thể du hành một chiều, bạn có thể chỉ di chuyển được 13.2 phút một lần hoặc bạn chỉ có thể du hành thời gian cho đến khi thời điểm mà chuyến xe lửa bạn đi kết thúc. Bạn hãy xác định một điều trục trặc, sau đó viết một bài văn ở ngôi thứ nhất bằng giọng của một người đang cố thuyết phục mình du hành thời gian lần đầu tiên. Họ đang lo lắng về điều gì? Họ nghĩ điều gì sẽ xảy ra? Hãy cho chúng tôi một cái nhìn sơ lược về du hành thời gian, nhưng không phải theo kiểu chúng tôi thường biết.

Hãy viết khoảng một trăm từ và gửi bài viết cho chúng tôi!

Gửi bài viết tại đây

Tell us about your hobby / أخبرنا عن هوايتك / 告诉我们你的爱好 / Hãy cho chúng tôi biết về sở thích của bạn

Talking About a Revolution
Yassmin Abdel-Magied
Penguin 2022

“At nine years of age, my best friend Hafsa and I whittled our lunchtimes away, utterly consumed by what we thought were quite cool crafts. Our backs pasted against the broiling corrugated walls of the grade five demountable building at the Islamic School of Brisbane, she embroidered, I knitted. That Brisbane enjoys a humid, subtropical climate rarely calling for anything heavier than a light jumper was no deterrent. With sweat running down my back, darkening the trouser waistband of my primary school uniform, I dreamt of the retail store I would launch, a cosy space bursting with niche, handmade woollens.”

Prompt: What is your hobby? Did you ever have a hobby that you fell out of love with? What do you want your hobby to become: a small business, an online shop, or do you just want to keep it for yourself? Tell us all about it, share your love for it and tell us what makes your hobby special.

Submit hereياسمين عبد المجيد
الحديث عن الثورة
البطريق 2022

“في التاسعة من عمري، قُمتُ أنا وصديقي المُفضل حفصة بتقليل أوقات الغداء لدينا، مُستهلكين تماماً بما كنا نظن أنه حِرَف يَدوية رائعة. ظهورنا ملصوقة على الجدران المموجة المشوية لمبنى الصف الخامس القابل للفك في المدرسة الإسلامية في بريزبين، هِي طَرَّزَتْ، وانا حَبكتُ. تتمتع بريسبان بمناخ رطب وشبه استوائي نادراً ما يتطلب أي شيء أثقل من الطائر الخفيف الذي لم يكن رادعاً. مع العَرَق الذي يسيل على ظهري، وسواد حزام الخصر في زي المدرسة الابتدائية، حَلمتُ بمتجر البيع الذي سأطلقه، وهو مكان مُريح مليء بالمنسوجات المصنوعة يدوياً من الصوف.”

تحدي الكتابة: ما هي هوايتك؟ هل سبق لك أن كانت لديك هواية وَقَعتَ في حُبها؟ ماذا تريد أن تصبح هوايتك -عمل تجاري صغير، متجر عبرالانترنت، أم تريد فقط الاحتفاظ بها لنفسك؟ أخبرنا بكل شي عنها، شارك حُبك لها وأخبرنا ما الذي يجعل هوايتك مُميزة.

أرسل هنا


谈论一场革命
亚斯敏 阿卜杜勒-马歌德
企鹅兰登书屋 2022

“九岁时,我和我最好的朋友哈弗撒减少了消遣时间,完全被我们认为很酷的工艺品所消耗。我们的背贴在布里斯班伊斯兰学校五年级可拆卸建筑的灼热波纹墙上,她刺绣,我编织。布里斯班享有潮湿的亚热带气候,很少需要比轻便套头衫更重的东西,这并没有威慑力。汗水从我的背上流下来,使我小学制服的裤腰变黑,我梦想着我要开一家零售店,一个舒适的空间,里面摆满了小众的手工羊毛衫。

提示:你的爱好是什么?你曾经有过一个你不爱了的爱好吗?您希望自己的爱好变成什么 – 小型企业、网上商店,还是只想为自己保留?告诉我们一切,分享你对它的热爱,告诉我们是什么让你的爱好变得特别。

在这里提交


Yassmin Abdel-Magied
Nói về một cuộc cách mạng
Nhà xuất bản Penguin 2022

‘Lúc chín tuổi, tôi và người bạn thân nhất của tôi là Hafsa đã trốn giờ ăn trưa để toàn tâm toàn ý cho những món đồ thủ công mà chúng tôi cho là khá tuyệt. Lưng của chúng tôi ốp vào những bức tường tôn xốp của tòa nhà cấp năm xập xệ ở Trường Hồi giáo Brisbane, bạn tôi thêu, còn tôi thì đan. Brisbane dẫu mang khí hậu ẩm ướt, cận nhiệt đới hiếm khi khiến người ta phải mặc áo khoác dày cũng không hề ngăn được việc chúng tôi làm thủ công. Mồ hôi chảy ròng ròng trên lưng, làm sậm màu lưng quần của bộ đồng phục học sinh tiểu học, tôi mơ về cửa hàng bán lẻ mà tôi sẽ dựng nên, một không gian ấm cúng bùng nổ với những món đồ len làm bằng tay.’

Gợi ý: Sở thích của bạn là gì? Bạn đã bao giờ có một thú vui mà bạn yêu thích? Bạn muốn sở thích của mình trở thành điều gì – một mối kinh doanh nhỏ, một cửa hàng trực tuyến, hay bạn chỉ muốn giữ nó cho riêng mình? Hãy cho chúng tôi biết tất cả về sở thích của bạn, chia sẻ tình yêu của bạn về điều bạn thích và cho chúng tôi biết điều gì làm cho sở thích của bạn trở nên đặc biệt.

Gửi bài viết tại đây

Tell us about what prompted a decision / أخبرنا عن سبب اتخاذ القرار / 告诉我们是什么促使我们做出决定 / Hãy cho chúng tôi biết về điều gì đã thúc đẩy một quyết định

The Agonist
Shastra Deo
University of Queensland Press 2017

‘I would have left that year,
had it not been for you
toasting crumpets in our kitchen, crumbs
on your cheek’

Prompt: Sometimes the most ordinary things help us to make decisions. Write a poem in which one person makes a decision based on a seemingly small and possibly disconnected thing. This poem is SO short…all you need is the decision made and a description of the reason why. Start with the words, ‘I would have…’

Write five lines and send them through to us!

Submit hereالناهض
شاسترا ديو
مطبعة جامعة كوينزلاند 2017

“كنت سأغادر تلك السنة،
لو لم يكن بسبب
تحميص الفطائر في مطبخنا،
الفتات
على خدك”

تحدي الكتابة: في بعض الأحيان تساعدنا أشياء اعتيادية/بسيطة على اِتخاذ القرارات. اكتب قصيدة يتخذ فيها شخص ما قراراً بناءً على شيء يبدو صغيراً وربما غير مُتّصل. هذه القصيدة قصيرة جداً… كل ما تحتاجه هو القرار المُتَّخَذ ووصف سبب ذلك. ابدأ بالكلمات، “كُنتُ سَ …..”

اكتب خمسة سطور وأرسلها إلينا!

أرسل هنا


激动剂
沙斯特拉 德奥
昆士兰大学出版社 2017

“那年我会离开,
如果不是为了你
在我们的厨房里烤松饼,面包屑
在你的脸颊上“

提示:有时最普通的事情会帮助我们做出决定。写一首诗,其中一个人根据看似很小且可能不相关的事物做出决定。这首诗太短了……您所需要的只是做出的决定和原因的描述。从这句话开始,“我会……”

写五行字并发送给我们!

在这里提交


Kẻ khốn khổ
Shastra Deo
Nhà xuất bản Đại học Queensland 2017

‘Tôi đáng nhẽ đã ra đi vào năm đó,
nếu như không phải vì người
nướng bánh mì vụn trong gian bếp của chúng mình, và những vụn bánh mì
vương trên má người’

Gợi ý: Đôi khi những điều bình thường nhất cũng giúp chúng ta ra một quyết định gì đó. Viết một bài thơ về một người đưa ra một quyết định dựa trên một việc tưởng chừng như nhỏ nhặt và có thể không liên quan. Bài thơ này RẤT ngắn … tất cả những gì bạn cần là một quyết định để đưa ra và một mô tả về lý do tại sao. Bắt đầu bằng cụm từ, “Tôi đáng nhẽ đã …”

Hãy viết năm dòng và gửi bài viết cho chúng tôi!

Gửi bài viết tại đây

What does the river person do? / ماذا يفعل شخص النهر؟ / 河人是做什么的 / Người sông làm gì?

how to make a basket
Jazz Money
University of Queensland Press 2021

‘what became of the river
who rose up
and called themself human”

Prompt: In this poem you’ll imagine a river walking up onto the land in the shape of a human. Your poem is about what you imagine the river-person does. Where do they go? Do they speak? Are they looking for something? Tell us what happens when the river-person comes onto the land.

Write seven lines and send them through to us!

Submit hereكيف تصنع سلة
جاز موني
مطبعة كوينزلاند 2021

“ما حَلّ بالنهر
من قام
ووصفوا أنفسهم بالبشر”

تحدي الكتابة: في هذه القصيدة، ستتخيل نهراً يسير على الأرض في شكل إنسان. قصيدتك تدور حول ماذا تتخيل شخصية النهر تفعل؟ إلى أين تذهب؟ هل تتكلم؟ هل تبحث عن شيء ما؟ أخبرنا بما يحدث عندما تأتي شخص النهر إلى الأرض.

اكتب سبعة سطور وأرسلها إلينا!

أرسل هنا


如何做一个篮子
宅寺 摩尼
昆士兰大学出版社 2021

“那条河如何了
它起来
并称自己为人类”

提示:在这首诗中,你会想象一条河流以人的形状流入陆地。你的诗是关于你想象河流人所做的事情。他们去哪里?他们会说话吗?他们在寻找什么吗?告诉我们当河人来到陆地时会发生什么。

写七行字然后发给我们!

在这里提交


cách làm một cái giỏ
Jazz Money
Nhà xuất bản Đại học Queensland 2021

‘Những gì đã khiến dòng sông
trổi dậy
và tự gọi mình là con người”

Gợi ý: Trong bài thơ này, bạn sẽ tưởng tượng một dòng sông bước lên mặt đất với hình dáng của một con người. Bài thơ của bạn kể về những gì bạn tưởng tượng người-sông làm. Họ đi đâu? Họ có nói chuyện không? Họ có đang tìm kiếm một điều gì đó không? Hãy cho chúng tôi biết điều gì sẽ xảy ra khi người-sông lên đất liền.

Hãy viết bảy dòng và gửi bài viết cho chúng tôi!

Gửi bài viết tại đây

What strange things are in your fridge? / ما الأشياء الغريبة الموجودة في ثلاجتك؟ / 你的冰箱里有什么奇怪的东西?/ Có những thứ kỳ lạ nào trong tủ lạnh của bạn?

Trigger Warning
Maria Takolander
University of Queensland Press 2021

‘Mothers’ milk, bird eggs, scavenged leaves, berries.
We stash our childhood hunger here.’

Prompt: Consider for a moment the strange things you might find in a refrigerator – this is your chance to capture them all in a poem. Put the odd and unexpected alongside the most mundane; the forgotten dreams of childhood might be trapped in a jar alongside the leftover pasta from last night. Create a list poem, make it about seven lines long, pour in all the chilled oddities you can imagine.

Write seven lines and send them through to us!

Submit hereتحذير الزناد
ماريا تاكلاندر
مطبعة كوينزلاند 2021

“حَليب الأمُهات، بيض الطيور، الأوراق المقطعة، التوت.
نحن نُخفي جوع طفولتنا هُنا.”

تحدي الكتابة: فَكّر للحظة في الأشياء الغريبة التي قد تجدها في الثلاجة- هذه هي فرصتك لالتقاطها جميعاً في قصيدة. ضع كل ما هو غريب وغير متوقَّع إلى جانب أكثر الأمور بساطة، قد تكون أحلام الطفولة المنسية عالقة في جرّة/محتوى بجانب المعكرونة المتبقية من الليلة الماضية. قم بإنشاء قصيدة، اجعلها بطول سبعة سطور، اسكب فيها كل الغرائِب الباردة الذي يمكنك تخيلها.

اكتب سبعة سطور وأرسلها إلينا!

أرسل هنا


触发警告
玛丽亚 塔科兰德
昆士兰大学出版社 2021

“母乳”, 鸟蛋, 被清除的树叶,浆果。
我们把同年的饥饿藏在这里。

提示:考虑一下你可能在冰箱里发现的奇怪的东西——这是你将它们全部捕捉到一首诗中的机会。把奇怪的和意想不到的放在最平凡的旁边;被遗忘的童年梦想可能被困在昨晚剩下的意大利面旁边的罐子里。创建一首列表诗,大约七行长,倒入所有你能想象到的冰冷的怪事。

写七行然后发给我们!

在这里提交


Lời cảnh tỉnh xúc động
Maria Takolander
Nhà xuất bản Đại học Queensland 2021

‘Sữa mẹ, trứng chim, lá cau, quả bồ kết.
Mình cất giữ cơn đói thời thơ ấu nơi đây. ”

Gợi ý: Hãy nghĩ một chút về những thứ kỳ lạ bạn có thể tìm thấy trong tủ lạnh – đây là cơ hội để bạn ghi lại tất cả chúng trong một bài thơ. Đặt những điều kỳ lạ và bất ngờ cùng với những điều giản dị nhất; những giấc mơ bị lãng quên thời thơ ấu có thể bị mắc kẹt trong một cái lọ cùng với phần mì ống còn sót lại từ đêm qua. Sáng tác một bài thơ khoảng bảy dòng, mỗi dòng một từ, chứa đựng tất cả những điều kỳ quặc mà bạn có thể tưởng tượng ra.

Hãy viết bảy dòng và gửi bài viết cho chúng tôi!

Gửi bài viết tại đây

The truth behind the trivial / الحقيقة وراء التافه / 琐碎背后的真相 / Sự thật đằng sau những điều tầm thường

Our Tongues Are Songs
Rico Craig
Recent Work Press 2021

‘we’ll talk about the nights we spent bound to bad
television, waiting for B-listers to reveal scores.
Really we’ll be talking about something else,
we’ll be saying – I’m well how are you?’

Prompt: So often important things are hidden in seemingly trivial conversations. You’re going to imagine part of one of those conversations. The conversation topic might seem trivial but really it’s about something vital. In a way this is the essence of poetry, the important things concealed in the everyday. Send through about six lines, half sharing the trivial thing being talked about and half revealing the real message beneath.

Submit hereألسنتنا أغاني
ريكو كريج
مطبعة العمل الأخيرة 2021

“سنتحدث عن الليالي التي قضيناها أمام التلفزيون السيء،
في انتظار مستمعون B في الكشف عن النتيجة.
حَقاً سنتحدث عن شيء آخر، سنقول: أنا بخير، كيف حالك؟”

تحدي الكتابة: غالباً ما يتم إخفاء الأشياء المُهمة في المحادثات التي تبدو تافهة. سوف تتخيّل جزءً من تلك المُحادثات. قد يبدو موضوع المُحادثة تافهاً ولكنهُ في الحقيقة يتعلّق بشيء مُهم للغاية. وبطريقة ما هذا هو جوهر الشعر، الأشياء المُهمة المخفية في الحياة اليومية. أرسل حوالي ستة أسطر، نصفها يُشارك الشيء التافه الذي يتم الحديث عنهُ والنصف الآخر يكشف عن الرسالة الحقيقية أدناه.

أرسل هنا


我们的舌头是歌曲
里科 克雷格
最近的工作出版社2021

我们将谈论我们度过的那些夜晚注视着注定不好看的
电视, 等待二线明星透露总分数。
然而,我们将谈论其他事情,
我们会说—我很好,你好吗?

提示: 很多重要的信息都隐藏在看似微不足道的谈话中。你需要想象其中对话的一部分。对话主题可能看起来微不足道,但实际上它是关于一些至关重要的事情。在莫种程度上,这就是诗歌的精髓,隐藏在日常生活中的重要事物。
写大约6行然后发送。边分享正在被谈论琐碎事情,边揭示下面的真是信息。

在这里提交


Ngôn ngữ của chúng ta là những bài ca
Rico Craig
Nhà xuất bản Recent Work 2021

‘Chúng ta sẽ nói về những đêm mà chúng ta đã buộc bản thân xem
những thứ dở tệ trên truyền hình, chờ những người điểm B khoe điểm số.
Thực chất là chúng ta đang nói về việc khác,
chúng ta đang nói là – Tôi khỏe, còn bạn có khỏe không? ‘

Gợi ý: Vâng, những điều quan trọng thường bị che giấu trong những cuộc trò chuyện tưởng chừng như bình thường. Việc của bạn là hình dung ra một phần của một trong những cuộc trò chuyện đó. Chủ đề cuộc trò chuyện có thể bình thường nhưng thực chất là về một điều gì đó quan trọng. Theo một cách nào đó, đây là bản chất của thơ ca, những điều quan trọng được che giấu trong những chuyện thường nhật. Viết khoảng sáu dòng, một nửa chia sẻ về điều bình thường được nói đến và một nửa tiết lộ thông điệp thực sự ẩn chứa đằng sau.

Gửi bài viết tại đây

Unexpected survival mechanisms / آليات البقاء على قيد الحياة غير المتوقعة / 意外的生存机制 / Cơ chế sống sót không mong đợi

Phasmid: Saving the Lord Howe Island Stick Insect
Rohan Cleave and Coral Tulloch
CSIRO Publishing 2015

‘I am a Lord Howe Island Phasmid. We were once
found all over the lowland areas of Lord Howe Island.
But now, not many of us are left alive.
Until very recently, people thought we were extinct
– lost forever.’

Prompt:
You might not know the story of how the Phasmids survived (it’s fascinating, you should have a look!) but you’re going to imagine the most audacious survival story ever. Tell us the three unexpected steps in the survival of the Phasmids. Did they join together and become the first insects to build a submarine? Are they actually living at the bottom of your local swimming pool?? Who knows? You’re going to invent the tale of their survival! Good luck!

Submit hereفاسميد: إنقاذ حشرة عصا جزيرة لورد هاو
روهان كليف و كورال تولوش
نُشِرَ CSIRO 2015

“أنا جزيرة لورد هاو باسميد. كنا مَرّة
وجدت في جميع أنحاء مناطق الأراضي المُنخفضة لورد هاو.
ولكن الآن، لم يبقَ الكثير منّا على قَيد الحياة.
حتى وقت قريب جداً، أعتقد أن الناس انقرضت
ضعنا للأبد.”

تحدي الكتابة:
قد لا تعرف قصة كيف نجا Phasmids (إنه أمر رائع، يجب أن تلقي نظرة!) ولكنك سوف تتخيل قصة البقاء الأكثر جرأة على الإطلاق. أخبرنا بالخطوات الثلاث غير المتوقعة في بقاء Phasmids. هل انضموا سوياً وأصبحوا أول حشرات تبني غواصة؟ هل يعيشون بالفعل في قاع حمام السباحة المحلي الخاص بك؟ من تعرف؟ سوف تخترع قصة بقائهم على قيد الحياة! حظاً موفقاً

أرسل هنا


法斯米德:拯救豪勋爵岛棒虫
罗汉 科雷付 和 克劳图洛克
CSIRO 出版 2015

“我是豪勋爵岛法斯米德。我们曾经
遍布豪勋爵岛的低地地区。
但现在,我们中没有多少人活着。
直到最近,人们还认为已经灭绝
– 永远失去了。

迅速的:
你可能不知道 Phasmids 是如何幸存下来的(这很有趣,你应该看看!)但你会想象有史以来最大胆的生存故事。告诉我们Phasmids生存的三个意想不到的步骤。他们是否联合起来成为第一批建造潜艇的昆虫?他们真的住在当地游泳池的底部吗?谁知道?你要编造他们生存的故事!祝你好运!

在这里提交


Loài bọ gậy: Giải cứu Bọ gậy Đảo Lord Howe
Rohan Cleave và Coral Tulloch
Nhà xuất bản CSIRO 2015

‘Tôi là một Bọ gậy Đảo Lord Howe. Chúng tôi đã từng
được tìm thấy khắp nơi trên các vùng đất thấp của Đảo Lord Howe.
Nhưng bây giờ, không còn bao nhiêu trong số chúng tôi tồn tại nữa.
Đến tận bây giờ, mọi người nghĩ rằng chúng tôi đã tuyệt chủng
– ra đi mãi mãi.’

Gợi ý:
Bạn có thể không biết chuyện làm sao các loài bọ gậy sống sót (câu chuyện này rất hấp dẫn, bạn nên xem qua!) thế nhưng bạn sẽ tưởng tượng ra chuyện về sự sống sót táo bạo nhất từ ​​trước đến nay. Hãy cho chúng tôi biết ba bước bất ngờ về sự sống sót của các loài bọ gậy. Liệu chúng có liên kết với nhau và trở thành những loài côn trùng đầu tiên chế tạo một chiếc tàu ngầm? Liệu chúng thực chất lại sống ở đáy bể bơi nơi bạn ở ?? Ai mà biết được? Bạn sẽ sáng tác chuyện về sự sống sót của chúng! Chúc may mắn!

Gửi bài viết tại đây

Tell us about one of your friends / أخبرنا عن أحد أصدقائك / 告诉我们你的一位朋友 / Hãy cho chúng tôi biết về một trong những người bạn của bạn

Rebel Gods
Will Kostakis
Hachette Australia 2020

Sally Rodgers has a face full of stars. The first thing you notice about her is the smattering of freckles she hides behind. She could be standing right beside you, but she’s a galaxy away. That’s the second thing you notice about her. The distance.
She’s working on that.
After falling off my radar last week, she’s shown up on my doorstep with the promise of an adventure.
‘A small one,’ she clarifies, a glint in her eye. ‘Couple of hours, tops.’
The neighbours have been complaining about doe-eyed religious men with pressed shirts and pamphlets showing up at all hours, so when the doorbell rang during dinner, Mum called dibs on not answering it. She poured herself a glass of wine to make crystal clear the fact that she had no intention of leaving the dining table. I dragged myself through the house, braced for an aggressive pitch about sins and saviours, and instead . . . Sally in jeans and a grey T-shirt.
She’s never come over before. She’s a meet-at-a-neutral location kind of friend…

Prompt:
Tell us about one of your friends! What are the first two things you notice about them? What is the most interesting thing that’s happened to the both of you?

Submit hereالآلهة المتمردة
ويل كوستاكيس
هاشيت أستراليا

سالي رودجرز لها وجه مليء بالنجوم. أول ما تلاحظه عنها هو النمش المتناثر الذي تختبئ وراءه. يمكن أن تكون واقفة بجانبك مُباشرة، لكنها على بُعِد مَجرة. هذا هو ثاني شيء تلاحظهُ عنها. المسافة.
إنها تعمل على ذلك.
بعد سقوطها عن الرادار الأسبوع الماضي، ظهرت على عتبة بابي بوعد المغامرة.
“صغيرة” توضح، بريق في عينيها. “ساعتان، قُمَم”.
كان الجيران يشتكون من رجال متدينين بقمصانهم ومنشورات مضغوطة يظهرون في جميع الأوقات، لذلك عندما رنّ جرس الباب أثناء العشاء، اتصلت أمي بالدبس لعدم الرد عليها. سكبت لنفسها كأساً من النبيذ لتوضح حقيقة أنها لا تنوي مُغادرة مائدة الطعام. جررت نفسي عبر المنزل، واستعدتتُ لخوض معركة عدوانية حول الخطايا والمنقذين، وبدلاً من ذلك…. سالي ترتدي الجينز وقميص رمادي.
لَم تأتِ إلى هُنا من قبل. إنها صديقة تلتقي في مكان مُحايد….

تحدي الكتابة:
أخبرنا عن أحد أصدقائك! ماذا أول شيئين تلاحظها عنهم؟ ما الشيء الأكثر إثارة للاهتمام الذي حدث لكلاكُما؟

أرسل هنا


反叛之神
威尔科斯塔基斯
阿歇特澳大利亚

莎莉·罗杰斯的脸上满是星星。你注意到她的第一件事就是她隐藏在背后的一些雀斑。她可能就站在你旁边,但她在银河系之外。这是你注意到她的第二件事。距离。
她正在努力。
上周从我的视线中消失后,她带着冒险的承诺出现在我家门口。
“一个小的,”她解释说,眼中闪烁着光芒。 “几个小时,最多。”
邻居们一直在抱怨那些穿着紧身衬衫和小册子的眼花缭乱的宗教人士随时出现,所以当晚饭时门铃响起时,妈妈第一个抢着不接听。她给自己倒了一杯酒,清楚地表明她无意离开餐桌。我拖着自己穿过房子,准备迎接关于罪恶和救世主的激进宣传,而不是。 . .萨莉穿着牛仔裤和灰色 T 恤。
她以前从来没有过来过。她是一个在中立地点见面的朋友……

迅速的:
告诉我们你的一位朋友!你注意到他们的前两件事是什么?发生在你们俩身上最有趣的事情是什么?

在这里提交


Những vị thần nổi loạn
Will Kostakis
Nhà xuất bản Hachette Úc

Sally Rodgers có gương mặt đầy sao. Điều đầu tiên bạn nhận thấy về cô ấy là những đốm tàn nhang mà cô ấy che giấu. Cô ấy có thể đang đứng ngay bên cạnh bạn, nhưng cô ấy cách xa cả một thiên hà. Đó là điều thứ hai bạn nhận thấy về cô ấy. Khoảng cách.
Cô ấy cố thay đổi điều đó.
Sau khi rơi khỏi tầm ngắm của tôi vào tuần trước, cô ấy xuất hiện trước cửa nhà tôi với lời hứa về một cuộc phiêu lưu.
‘Một cái nhỏ thôi,’ cô ấy nói rõ, cùng một đốm sáng trong mắt cô ấy. ‘Một vài giờ, ở những hàng đầu.’
Những người hàng xóm đã phàn nàn về những người đàn ông theo đạo mắt lé, mặc áo sơ mi và cầm những cuốn sách mỏng đã xuất hiện suốt cả giờ, vì vậy khi chuông cửa reo trong bữa ăn tối, Mẹ quyết định không trả lời. Mẹ tự rót cho mình một ly rượu vang để thể hiện rằng bà không hề muốn rời khỏi bàn ăn. Thế là tôi lê bước nệ nại đến trước nhà, chuẩn bị nghe một cuộc thuyết giảng hùng hồn về tội lỗi và sự cứu rỗi, và thay vào đó . . . tôi thấy Sally trong chiếc quần jean và áo phông xám.
Cô ấy chưa bao giờ đến nhà tôi trước đây. Cô ấy là kiểu bạn bè mà bạn chỉ gặp tại một địa điểm trung gian nào đó…

Gợi ý:
Hãy kể cho chúng tôi về một người bạn của bạn! Hai điều đầu tiên bạn nhận thấy về họ là gì? Điều thú vị nhất đã xảy ra với cả hai bạn là gì?

Gửi bài viết tại đây

What cannot be bought, only gifted? / ما الذي لا يمكن شراؤه ، موهوب فقط؟ / 什么不能买,只能送?/ Thứ không thể được mua mà chỉ có thể được tặng?

Killernova
Omar Musa
Penguin Random House 2021

‘The last woman in the world who knows how to spin sea silk lives in Sardinia. Byssus mussels, four fish long, cling to the seabed by beard, secreted threads of silken saliva; 100 dives for 30 grams. Harvest it, preen it, soak it in a secret brew of spices – the result is so fine a pair of gloves can be folded up to fit into half a walnut shell. The woman sings into the spices: the cloth then illumines like gold. Plastic and Shell petrol are choking the mussels to death, these molluscs spoken of in the Bible, described by ancient Chinese wayfarers. Dive deep for the song of the ocean, says the woman. It cannot be bought, only gifted.’

Prompt:
Write about a special thing that ‘cannot be bought, only gifted’. Think really hard…wait, don’t tell us what it is, keep that locked away in your head for a few moments. Now, you’re going to write a six-line riddle-poem that gives us hints about what that special thing is, each line will be a separate hint, combining to create an odd poetic riddle. Make the hints strange, slightly unexpected…like gloves folded ‘to fit into half a walnut shell’. Good luck!

Submit hereكيلرنوفا
عُمر مُوسى
بيت البطريق العشوائي 2021

تعيش آخر امرأة في العالم تعرف كيف تغزل حرير البحر في سردينيا. بلح البحر بيسوس، وهو عبارة عن أربع أسماك طويلة، تتشبث بقاع البحر باللحية، وتفرز خيوط لُعاب حريرية، 100 غطسة مُقابل 30 جرام. قم بجمعها وتحضيرها ونقعها في مشروب سري من التوابل – والنتيجة جيدة جداً- حيث يمكن طَي زوج من القفازات لتناسب نصف قشرة الجوز.
المرأة تُغني في التوابل: القماش تُنير مثل الذهب. البلاستيك والبنزين الصدف يخنقونَ بلح البحر حتى الموت، هذه الرخويات تحدثت عن الكتاب المقدس، الذي وصفها عابرو الطريق الصينيون القدامى. تغوص عميقاً بحثاً عن أغنية المُحيط، كما تقول المرأة. لا يمكن شراؤها، هي فقط موهوبة.

تحدي الكتابة:
اكتب عن شيء خاص “لا يمكن شراؤه، بل موهوباً فقط.” فكّر ملياً حقاَ … انتظر، لا تخبرنا بما هو عليه، احتفظ بهذا الأمر بعيداً في رأسك لبضع لحظات. الآن، ستكتب قصيدة لغز مكونة من ستة أسطر تعطينا تلميحات حول ماهية هذا الشيء المُميز، كل سطر سيكون تلميحاً منفصلاً، متحدٍ لإنشاء لغز شعري غريب. اجعل التلميحات غريبة وغير متوقعة… مثل القفازات المطوية “لتناسب نصف قشرة الجوز.” حظاً موفقاً

أرسل هنا


杀手诺娃
奥马尔·穆萨
企鹅兰登书屋 2021

“世界上最后一个知道如何纺海丝的女人住在撒丁岛。比苏斯贻贝串,四条鱼长,靠着胡须紧贴海床,分泌出丝般的唾液; 100 次潜水 30 克。采摘、整理、浸泡在秘密酿造的香料中——结果非常好,一副手套可以折叠起来放入半个核桃壳中。女人对着香料歌唱:布然后像金子一样发光。塑料和壳牌汽油正在将贻贝窒息致死,这些软体动物讲的是圣经,由中国古代旅行者描述。潜入大海的歌声,女人说。它不能买,只能赠予。

迅速的:
写一件“买不到,只能送礼”的特殊事物。好好想想……等等,别告诉我们它是什么,把它锁在你的脑海里一会儿。现在,你要写一首六行的谜语诗,给我们暗示那个特别的东西是什么,每一行都是一个单独的提示,结合起来创造一个奇怪的诗意谜语。让暗示变得奇怪,有点出人意料……就像折叠起来的手套“适合半个核桃壳”。祝你好运!

在这里提交


Killernova
Omar Musa
Nhà xuất bản Penguin Random House 2021

‘Người phụ nữ cuối cùng trên thế giới biết cách quay tơ biển sống ở Sardinia. Trai Byssus, bốn loài cá dài, bám vào đáy biển nhờ râu, tiết ra những sợi nước bọt mịn như lụa; 100 lần lặn để lấy 30 gram. Thu hoạch nó, làm sạch nó, ngâm nó trong một loại gia vị bí mật – kết quả cho thấy mỏng đến mức một đôi găng tay bằng tơ biển có thể được gấp lại bằng với kích thước nửa vỏ quả óc chó. Người đàn bà hát cho các gia vị nghe: tấm vải khi ấy sáng như vàng. Nhựa và xăng Shell đang bóp nghẹt trai đến chết, những loài nhuyễn thể này đã được Kinh thánh mô tả lại bởi những người đi đường xa ở Trung Quốc. Người đàn bà nói: Hãy lặn sâu theo bài hát của đại dương. Nó không thể được mua mà chỉ có thể được tặng.’

Gợi ý:
Viết về một thứ đặc biệt mà ‘không thể được mua mà chỉ có thể được tặng’. Hãy suy nghĩ thật kỹ… khoan đã, đừng nói cho chúng tôi biết nó là gì, hãy giữ nó trong đầu bạn một lúc. Bây giờ, bạn sẽ viết một bài thơ đánh đố sáu dòng cho chúng tôi gợi ý về điều đặc biệt đó là gì, mỗi dòng sẽ là một gợi ý riêng biệt, khi kết hợp sẽ tạo ra một bài đố thơ kỳ lạ. Hãy làm cho những gợi ý trở nên lạ thường, một chút bất ngờ… giống như đôi găng tay bằng tơ biển được gấp lại ‘bằng nửa vỏ quả óc chó’. Chúc may mắn!

Gửi bài viết tại đây


This project has been assisted by the Australian Government through the Australia Council for the Arts, its arts funding and advisory body.