Loài vật tôi gặp trên đất Úc by Duy Thanh Tran

By Duy Thanh Tran, Out Of School

27 tuổi, tôi từ Việt Nam qua Úc. Tôi làm quen những người bạn mới, đến những miền đất mới. Tôi đã thấy nhiều loài động vật như kangaroo, koala, đà điểu… nhưng lần đầu tiên tôi bắt gặp “mèo mả, gà đồng”. Bạn có biết, “mèo mả” vốn là con cái, sống ở nơi hoang vắng; còn “gà đồng” vốn là con trống, hay chạy rông ngoài đồng. Đất Úc có nhiều nơi “đồng không mông quạnh”, không ai thấy, nên hai loài rất dễ bắt cặp nhau. Và tôi đã tình cờ bắt gặp chúng.
English Version:
27 years old, I came to Australia from Vietnam. I made new friends, went to new lands. I have seen many animals such as kangaroos, koalas, ostriches… but for the first time I encountered “grave cat, field chicken”. Did you know, “grave cats” are children, living in a deserted place; and “field chicken” is a rooster, or roaming in the field. Australia has many places where no one can see it, so the two species are easy to match. And I came across them by chance.